Spring til indhold
Svanemærket logo

FN’s verdensmål

Svanemærket bidrager aktivt til flere af FN’s 17 verdensmål.
Især til mål 12 om at sikre mere ansvarligt forbrug og produktion.

Placeholder-foto-på-vej

Verden står over for en lang række udfordringer, som vi skal løse sammen, hvis vi vil skabe en mere bæredygtig udvikling.

Derfor vedtog FN i 2015 17 verdensmål og 169 delmål, som skal bidrage til at løse klodens største problemer inden 2030. Og verdensmålene kan ses som verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030.For at nå målene må alle gøre en indsats: regeringer, den private sektor, den offentlige sektor og hvert enkelt individ. 

De nordiske lande ligger generelt godt i forhold til at nå de fleste af verdensmålene. Når det gælder FN’s 12. verdensmål om at sikre ansvarligt forbrug og produktion, er de nordiske lande dog kun halvvejs i mål. Behovet for handling er derfor stort, og her kan både virksomheder og indkøbere gøre en forskel ved at arbejde med Svanemærket.

Svanemærket bidrager til verdensmål 12

Verdensmål 12 handler bl.a. om, hvordan vi kan genanvende flere ressourcer, undgå ressourcespild, begrænse affaldsmængder og undgå uønsket kemi. Det er netop nogle af de tiltag, som Svanemærket har fokus på, og som gør Svanemærket til et stærkt redskab i arbejdet med både cirkulær økonomi og det 12. verdensmål.

Svanemærket arbejder for at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser Svanemærket på alle relevante miljøparametre i hele produktets livscyklus, når der bliver fastsat krav til de enkelte produktgrupper. Det sikrer både en mere miljømæssigt bæredygtig produktion og kontrol tilbage i leverandørkæden – og det sikrer mere miljørigtige produkter til slutbrugeren.

Svanemærket har fokus på flere verdensmål

Ud over mål 12 har Svanemærket et stærkt fokus på følgende verdensmål:

Mål 3: Sundhed og trivsel

Svanemærket bidrager gennem skrappe krav til kemikalier til at reducere mængden af sundhedsskadelige stoffer og dermed fremme et sundt liv for alle. Det gælder både stoffer, som kommer i direkte kontakt med mennesker, og stoffer som forurener luft, jord og vand.

Læs mere om Svanemærket og kemikalier.

Mål 6: Rent vand og sanitet

Inden for udvalgte produktgrupper stiller Svanemærket krav til ansvarligt vandforbrug. Samtidig stiller mærket krav til reduceret brug af uønskede kemikalier og rensning af spildevand for at hindre forurening af vandmiljøet.

Mål 13: Klimaindsats

Svanemærket har fokus på at begrænse brugen af fossile energikilder og fremme brugen af fornybar energi. Samtidig fremmer Svanemærket ressourceeffektivisering i produktsystemer og har også fokus på at begrænse andre udslip, som bidrager til klimaeffekt, herunder forskellige kemiske stoffer og partikler. Svanemærket støtter desuden op om at bevare naturområder, som modvirker klimaændringer.

Læs mere om Svanemærket og klima.

Mål 14: Livet i havet

Svanemærket stiller skrappe krav til kemikalier og mindsker derved udledningen af skadelige kemikalier til havet.

Mål 15: Livet på land

Svanemærket arbejder for at modvirke forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet samt beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Læs mere om Svanemærket og biodiversitet.

Samlet set bidrager Svanemærket til 11 ud af 17 verdensmål. Hvilke mål, der er tale om, afhænger af produktgruppen. Svanemærket fokuserer først og fremmest på miljø, men lægger også vægt på sundhed og sociale aspekter, hvor det er relevant.

Du kan læse mere om FN's verdensmål - og hvordan det går med opfyldelsen af målene her: